Olena Lyubychenko
Olena Lyubychenko

Graduated from Zhytomyr Ivan Franko State University, as a Teacher of English, Physics and Math, the National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, as a Master of Public Administration, and Diplomatic Academy of Ukraine under the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, as a Master of Foreign Policy. Language skills: Ukrainian, Russian (native); English (advanced); Spanish (intermediate). Employed at Ukrainian Radio since August, 2018. Current position: Editor at Radio Ukraine International (English Service) Responsibilities: program creating and editing; preparation and presentation of program Ukrainian Perspective and weekly program Highlights.

Українського радіо

05.01.2024 17:35:02 Сьогодні. Вдень

Як українці організовують у Польщі навчання українских дітей. Засновниця Харківського приватного ліцею "Перша Українська Школа" Олеся Ковальчук та власниця приватної школи мистецтв "Voloshka music house" у Харкові і Президентка Фундації "Educational center Children of Ukraine" у Варшаві Наталія Волошка.

Ведучі: Olena Lyubychenko
13.12.2023 03:00:19 InfoContext

An interview with Dr. Patrick James Christian, a Founding Partner & Senior Social Scientist at Valka-Mir Human Security Foundation. Psychological warfare is the most lethal weapon ever used and is an important component of the state-non-state "hybrid" or gray area of competition. One of the most difficult aspects of psychological warfare is to realize its actual nature. In this edition of InfoContext, we try to understand what are the roots of russian sociological warfare machine and the origin of its malign propaganda.

Інтерв’ю з доктором Патріком Джеймсом Крістіаном, партнером-засновником і старшим соціологом Фонду безпеки людини Valka-Mir. Психологічна війна є найбільш смертоносною зброєю, яка коли-небудь застосовувалася, і є важливим компонентом державної та недержавної «гібридної» або сірої зони конкуренції. Одним із найскладніших аспектів психологічної війни є розуміння її справжньої природи. У цьому випуску InfoContext ми намагаємося з’ясувати корені російської машини соціологічної війни та походження її зловмисної пропаганди.

Ведучі: Olena Lyubychenko
09.12.2023 03:00:05 InfoContext
Ведучі: Olena Lyubychenko
02.12.2023 03:00:05 InfoContext

In this edition of InfoContext, we talk with Dr. John Callaghan, an Associate Professor of Political Science at the Graduate School, New England College, the USA, about the challenges the US faces in domestic and foreign policy. The biggest issue that will grow in American politics and dominate throughout the coming year is the election. How russia will try to influence the course of electoral races in the USA, and what kind of information war it will wage - this question remains open. Today, creating and provoking new zones of geopolitical fault lines into cracks, such as Hamas's attack on Israel, fueling the brewing conflict in South America (Venezuela-Guyana), etc., russia is trying to influence the formation of the agenda of global politics. But its sphere of influence is limited because the US was, is, and will remain a global leader and still has a powerful potential to solve many problems. How to preserve American support for Ukraine and attention to our country in the face of global challenges? We will also discuss Dr. Callaghan's recent study "The Evolution of U.S. media coverage of the russian Invasion of Ukraine, January to November 2023".

У цьому випуску InfoContext ми поговоримо із доктором Джоном Каллагеном, доцентом Кафедри політології Вищої школи Коледжу Нової Англії, про виклики внутрішньої та зовнішньої політики США. Найбільша проблема, яка наростатиме в американській політиці та домінуватиме впродовж усього наступного року – це вибори. Як росія намагатиметься вплинути на перебіг електоральних перегонів в США, і яку інформаційну війну вестиме – це питання залишається відкритим. Створюючи та провокуючи сьогодні нові зони геополітичних розломів на тріщин, на кшталт, напад Хамасу на Ізраїль, підігріваючи назріваючий конфлікт у Південній Америці (Венесуела- Гаяна) та ін., росія намагається вплинути формування порядку денного глобальної політики. Але її сфера впливу є обмеженою тому, що США були, є та залишатимуться глобальним лідером і ще мають потужний потенціал для вирішення багатьох проблем. Як зберегти американську підтримку України й увагу до нашої держави в умовах глобальних викликів? А також обговоримо нещодавне дослідження доктора Каллагена “Еволюція висвітлення американськими медіа російського вторгнення в Україну, січень-листопад 2023 р.”

Ведучі: Olena Lyubychenko
25.11.2023 03:00:05 InfoContext

How is the European security architecture changing in the era of global changes and upheavals? Is Europe capable of taking more decisive actions to strengthen the security of the entire region, since it is obvious that the world is gradually crystallizing into two camps? The Democratic camp, which we can call the Global West, is the countries of North America and Europe, New Zealand, Oceania, Japan, Taiwan, South Korea, and several Asian countries. The Anti-democratic camp today is russia, North Korea, Iran, China, and the countries of the Global South. Observing the process of strengthening the Anti-democratic alliance, the United States, as a global leader, understands that the United States needs European allies no less than the European allies need the United States. These and other fundamental questions we are discussing in an interview with Louis Wierenga, a Lecturer at Baltic Defence College, Tartu, Estonia.

Як змінюється Європейська архітектура безпеки в епоху глобальних змін та потрясінь? Чи здатна Європа до прийняття більш рішучих дій задля посилення безпеки усього регіону, оскільки очевидно, що світ поступово викристалізовується у два табори. Демократичний табір, який ми можемо називати Глобальним Заходом, - це країни Північної Америки та Європи, Нова Зеландія, Океанія, Японія, Тайвань, Південна Корея та ряд країн Азії. Антидемократичний табір сьогодні – це росія, Північна Корея, Іран, Китай та країни Глобального Півдня. Спостерігаючи за процесом зміцнення антидемократичного альянсу, Сполучені Штати Америки, як глобальний лідер світу, усвідомлюють те, що вони (США) потрібують підтримки європейських союзників такою ж мірою, якою європейські союзники потребують підтримки США. Ці та інші важливі питання ми обговорюємо в інтерв’ю з Луїсом Віренгою, викладачем Балтійського коледжу оборони, Тарту, Естонія.

Ведучі: Olena Lyubychenko
18.11.2023 03:00:20 InfoContext

In this edition of InfoContext, you will hear an interview with Roman Horbyk, a Senior Lecturer at Örebro University (Sweden) and Chair of Ukraine Task Force and Mediatization Section at the European Communication Research and Education Association. Is Swedish society vulnerable to russian propaganda? Sweden, as a country that has not known what a real war is for two hundred years, is currently under the umbrella of NATO and has extremely strong bureaucratic inertia, but is slowly starting to wake up from its "lethargic sleep". The Swedish elites are extremely well aware of all the existing threats of russian propaganda, therefore the study "Transformation of Propaganda" conducted by Roman Horbyk, leading a group of scientists, on the basis of the Södertörn University and with the support of the Bank of Sweden Tercentenary Foundation, is relevant and in high demand by the Swedish state.

Гість цього випуску InfoContext - Роман Горбик, старший викладач Університету Еребру (Швеція), Голова Робочої групи з питань України та Голова Секції з медіатизації Європейської асоціації досліджень та освіти з комунікації. Наскільки вразливим є шведське суспільство у питаннях, пов’язаних із дією російської пропаганди? Швеція, як країна, що вже впродовж двохсот років не знає, що таке справжня війна, на сьогоднішній день знаходиться під парасолькою НАТО і має надзвичайно сильну бюрократичну інерцію, вже потроху починає прокидатися від “летаргійного сну”. Шведські еліти надзвичайно добре усвідомлюють усі існуючі загрози російської пропаганди, тому актуальним та затребуваним з боку Шведської держави є дослідження “Трансформація Пропаганди”, яке проводить Роман Горбик, очолюючи групу вчених, на базі Університету Седерберг та за підтримки Фундації 300-річчя Банку Швеції.

Ведучі: Olena Lyubychenko
11.11.2023 03:00:05 InfoContext

The guest of the program is Robin Horsfall, a former British Special Air Service Soldier and the author of the book “Slava Ukraini. Who Dares Shares!” The book “Slava Ukraini. Who Dares Shares!” is an observational diary written over the first eighteen months of russia’s war against Ukraine that began in February 2022. Concerned and frustrated by the lack of attention that the world media paid to the build-up of russian troops on the Ukrainian-Belarusian and Ukrainian-russian borders in January 2022 Robin Horsfall began to post critical warnings on social media outlets. When the full-scale russian invasion of Ukraine began, Mr. Horsfall continued to write and assess the situation, drawing from his British Special Forces background. Today, over a million followers from around the world read Robin Horsfall's posts every week.

Гість програми – Робін Хорсфолл, публіцист і ветеран Спеціальної повітряної служби Великої Британії, автор книги “Слава Україні. Хто має сміливість – підтримує!” Книга “Слава Україні. Хто має сміливість – підтримує!” – це щоденник спостережень, написаний упродовж перших вісімнадцяти місяців війни росії проти України, яка почалася в лютому 2022 року. Занепокоєний та розчарований браком уваги, яку світові медіа приділяли нарощуванню російських військ на українському-білоруському та українсько-російському кордонах у січні 2022 року, Робін Хорсфолл у власних соціальних мережах почав активно застерігати щодо існування очевидних загроз. Коли розпочався повномасштабний напад росії на Україну, пан Хорсфолл продовжував писати й оцінювати ситуацію, спираючись на свій досвід служби у британському спецназі. На сьогодні, більше мільйона прихильників з усього світу читають дописи Робіна Хорсфолла щотижня.

Ведучі: Olena Lyubychenko
04.11.2023 03:07:05 InfoContext

In this edition of InfoContext, we talk to American entrepreneur Rick Werner about his support for Ukraine and Ukrainians in these difficult times. Having significant professional experience in various American media, Rick Werner continues his media activity on social networks, in particular, on the LinkedIn platform, where he highlights his position in opposing russian propaganda and regarding various information-manipulative narratives.

У цьому випуску InfoContext говоримо з американським підприємцем Ріком Вернером про його допомогу Україні та українцям у ці складні часи. Маючи значний професійний досвід у різноманітних американських медіа, Рік Вернер продовжує свою медійну діяльність вже на сторінках соціальних мереж, зокрема, на платформі LinkedIn, де він висвітлює свою позицію у протидії російській пропаганді та щодо різного роду інформаційно-маніпулятивних “вкидів”.

Ведучі: Olena Lyubychenko
28.10.2023 03:07:17 InfoContext

An interview with Mark Voyger, a Director of the Master’s Programme in Global Management at the American University, Kyiv, a Professor of Global Security, and a Senior Fellow with the Center for European Policy Analysis in Washington DC. What new hybrid tactics has russia invented in the last year and a half? The hybrid war is not a conventional war, and that is why there should be some asymmetric responses. What kind of responses might be effective? How to conduct effective international communications from the side of Ukraine so that russian propaganda cannot take advantage of misunderstandings between Ukraine and other Western democracies?

Інтерв’ю з Марком Войджером, директором магістерської програми глобального менеджменту Американського університету, м. Київ, професором глобальної безпеки та старшим науковим співробітником Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні. Яку нову гібридну тактику винайшла Росія за останні півтора роки? Гібридна війна не є конвенційною війною, і тому відповіді та реакції на неї повинні бути асиметричними. Як вести ефективну міжнародну комунікацію з боку України, щоб російська пропаганда не могла скористатися непорозуміннями між Україною та Західними демократіями?

Ведучі: Olena Lyubychenko
21.10.2023 03:07:47 InfoContext

Daily news states the obvious fact that the modern world is becoming increasingly unstable and more vulnerable, especially in the conditions of war, when the information space is also a place of confrontation. How to verify the potential tools of information and propaganda influence, with the help of which the kremlin is doing everything possible to take revenge on the media front not only in Ukraine but also in the countries of the Global South. In this edition of InfoContext, we will talk to Ivan Klyszcz, a Polish-Mexican researcher who specializes in russian foreign policy, about his recent report “How russia brings its aggression against Ukraine to the Global South”.

Щоденні новини констатують той очевидний факт, що сучасний світ стає усе дедалі менш стабільним та більш вразливим, особливо в умовах війни, коли інформаційний простір є також місцем зіткнення та протистояння. Як верифікувати потенційні інструменти інформаційно-пропагандистського впливу, за допомогою яких кремль робить усе можливе, щоб узяти реванш на медійному фронті не тільки в Україні, але і країнах Глобального Півдня? У цьому випуску InfoContext обговоримо з Іваном Клищем, польсько-мексиканським дослідником, який спеціалізується на російській зовнішній політиці, його нещодавню доповідь «Як росія переносить свою агресію проти України на Глобальний Південь».

Ведучі: Olena Lyubychenko

Ведучі українського радіо