International Dialogue
International Dialogue

Radio Ukraine International

08.12.2023 03:00:05 International Dialogue

This edition of International Dialogue is about the Ukrainian cooperation with the Asian countries and the countries of the BRICS union. We often talk about the countries that helped Ukraine win the war against Russia. At the same time, it is very interesting to understand how the Ukrainian diplomacy should work with those who didn't voice their support. I am talking about the countries of the BRICS union. BRICS is an intergovernmental organization comprising Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Some countries like Argentina declined the invitation and didn't join. It is also interesting could China change its position towards Ukraine. Now, the Chinese are still trying to maneuver between Ukraine and Russia.  So, today, I will talk with Alina Hrytsenko, an expert at the National Institute for Strategic Studies. You will hear the first part of our conversation.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» — про співпрацю України з країнами Азії та країнами союзу БРІКС. Ми часто говоримо про країни, які допомогли Україні виграти війну проти Росії. Водночас дуже цікаво зрозуміти, як українській дипломатії працювати з тими, хто не висловив своєї підтримки. Я говорю про країни союзу БРІКС. БРІКС – це міжурядова організація, до складу якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Деякі країни, наприклад Аргентина, відхилили запрошення та не приєдналися. Також цікаво, чи може Китай змінити свою позицію щодо України. Зараз китайці все ще намагаються маневрувати між Україною та Росією. Тож сьогодні я буду спілкуватися з експертом Національного інституту стратегічних досліджень Аліною Гриценко. Ви почуєте першу частину нашої розмови.

Ведучі:
01.12.2023 03:00:05 International Dialogue

International Dialogue- Russian opposition forces  This edition of International Dialogue is about the possibility of changing the political elite in Russia. It is the second part of the program with Iliya Kusa, an international policy expert who can explain the real situation behind the emotional lines of any war.  In the second part, we discussed the possible political changes in Russia. Does the Russian opposition exist at all? What can they do to move Mr. Putin from his chair?

Цей випуск програми — про можливість зміни політичної еліти в Росії. Це друга частина програми з Ілією Кусою, експертом з міжнародної політики, який може пояснити реальну ситуацію поза емоційними лініями будь-якої війни. У другій частині ми обговорили можливі політичні зміни в Росії. Чи існує, взагалі, російська опозиція? Що вони можуть зробити, щоб зрушити Путіна з його крісла?

Ведучі:
24.11.2023 03:00:14 International Dialogue

This edition of International Dialogue is about the current Russian involvement into the war between the Israel and Hamas.The war between Palestina and Israel is not news for the world. It has been going on for decades with breaks. Many analysts said that Ukraine has to take an example from that situation, especially Israel, as a country at constant war. Now, the conflict blew up with a new power. Why did it happen now when Ukraine is so close to the winter season, and the USA stopped actively supplying weapons to our country because of the inner disagreements? It looks like the Russian plan has started to work abroad now. So, today I will talk with Iliya Kusa, an international policy expert who can explain the real situation behind the emotional lines of any war. You will hear the first part of our conversation.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» про нинішню участь Росії у війні між Ізраїлем і ХАМАС. Війна між Палестиною та Ізраїлем не є новиною для світу. З перервами це триває десятиліттями. Багато аналітиків казали, що з цієї ситуації треба брати приклад Україні, особливо з Ізраїлю, як з країни, яка постійно воює. Тепер конфлікт вибухнув з новою силою. Чому це сталося саме зараз, коли в Україні стартував зимовий сезон, а США припинили активні поставки зброї в нашу країну через внутрішні розбіжності? Схоже, зараз російський план почав працювати закордоном. Отже, сьогодні я поговорю з Ілією Кусою, експертом з міжнародної політики, який може пояснити реальну ситуацію поза емоційними лініями будь-якої війни. Ви почуєте першу частину нашої розмови.

Ведучі:
17.11.2023 03:00:05 International Dialogue

You will hear the second part with Rob Feldman. In the second part, we continued to discuss English-language art in Ukraine. We also discussed new qualitative and modern cinema materials like those created in 2019 – «The First Swallows.» These Ukrainian TV series raised a lot of interesting and painful for a lot of teenagers topics like bullying, the absence of parents' attention to teenagers during the hard period of their lives, crushes, and suicide. They also mirrored the American variant called – «13 Reasons Why»? It is a very good example of a modern Ukrainian TV series that mirrors the problematic daily school life. Another topic for discussion was one of the theater adaptations of The Wild Theater, the play «Tom on the Farm.» It raised a topic about the LGBT society in Ukraine. To sum up, the place of creation of the English language's fictional materials, as theater performances and cinema works, is open. The question is only in the quality of the material and promotion of it in Ukraine and abroad. As a young English-language actress and journalist, I hope we will create it with modern Ukrainian directors sooner or later.

Це друга частина програми з Робом Фельдманом. У другій частині ми продовжили обговорювати англомовне мистецтво в Україні. Також ми зачепили тему нових, якісних та сучасних кіноматеріалів, наприклад, створені у 2019 році – «Перші ластівки». Цей український серіал підняв багато цікавих і болючих для багатьох підлітків тем, як-от булінг, відсутність уваги батьків до підлітків у важкий період їхнього життя, закоханості та суїциди. Це своєрідна адаптація американського варіанту під назвою – «13 причин чому»? Це дуже гарний приклад сучасного українського серіалу, який відображає проблемне шкільне життя. Ще однією темою для обговорення стала одна з театральних екранізацій «Дикого театру» — вистава «Том на фермі». Вистава зачепила тему ЛГБТ-суспільства в Україні. Підводячи підсумок, можна сказати, що місце створення англомовних художніх матеріалів, як театральних вистав, так і кінопродуктів, є відкритим. Питання лише в якості матеріалу та його просуванні в Україні та за кордоном. Як молода англомовна акторка і журналістка, я сподіваюся, що рано чи пізно ми це створимо з сучасними українськими режисерами.

Ведучі:
10.11.2023 03:00:05 International Dialogue

This edition of International Dialogue is about the importance of creation of English- language performances and cinema works in the times of war. The question of English language culture in Ukraine has just started to rise. Some theaters have been trying to perform in English, although we can't talk about the wide business format of the creation of English-language products in Ukraine. Few actors know English well and can be good actors simultaneously. Most actors who know English well have been studying abroad or studying it individually. This question is important to raise because we have a solid necessity to tell about the real situation in Ukraine in English, understanding both the Western mentality and the Ukrainian one.  I know only one theater that makes performances in English in a quite good and balanced way, combining it with an acting school -ProEnglish theater of Ukraine.  It won't be an exaggeration to say that we have a huge bridge between the Ukrainian mindset and the Western one, mostly because of the Soviet past, which didn't finish for many people in Ukraine. People coming to see English performances are mostly the modern young generation. So, it is approximately from 5 to 10 percent of Ukrainian youth. Today, I will talk with Rob Feldman, who became famous in Ukraine as an actor with a Western education and knowledge of English well.  You will hear the first part of our conversation.

Цей випуск програми про важливість створення англомовних вистав і кінопроектів у воєнний час. Питання англомовного культурного контенту в Україні тільки почало підніматися. Деякі театри намагаються робити вистави англійською мовою, хоча говорити про широкий бізнес-формат створення англомовного продукту в Україні не доводиться. Небагато акторів добре знають англійську і можуть одночасно бути хорошими акторами. Більшість акторів, які добре знають англійську, навчалися за кордоном або вивчали її індивідуально. Це питання важливо порушувати, тому що ми маємо гостру потребу розповідати про реальну ситуацію в Україні англійською мовою, розуміючи як західну ментальність, так і українську. Я знаю лише один театр, який досить добре і збалансовано ставить вистави англійською мовою, поєднуючи це з акторською школою – ProEnglish theatre of Ukraine. Не буде перебільшенням сказати, що ми маємо прірву між українським менталітетом і західним, переважно через радянське минуле, яке не закінчилося для багатьох людей в Україні. На англійські вистави приходить переважно сучасна освічена молодь. Отже, це приблизно від 5 до 10 відсотків української молоді. Сьогодні, я поговорю з Робом Фельдманом, який став відомим в Україні як актор із західною освітою та хорошим знанням англійської мови. Ви почуєте першу частину нашої розмови.

Ведучі:
03.11.2023 03:07:08 International Dialogue

This is the second part of International Dialogue about transformation policy in Ukraine implemented by young leaders. So, Ukraine needs to reform even during a war, and the EU perspective directly depends on that factor. The political climate in Ukraine has constantly been changing. For many foreigners, it looked weird how fast everything sometimes changes without any discipline and respect for the rule of law. We must admit that most Ukrainians need a proper political education to choose the right leader. Such young politicians as Yuilia Marushevska clearly show that we need a new way of thinking in our old political system, and it starts to work step by step.

Це друга частина Міжнародного діалогу про трансформаційну політику в Україні, яку реалізують молоді лідери. Отже, Україні потрібно реформуватися навіть під час війни, і від цього безпосередньо залежить перспектива ЄС. Політичний клімат в Україні постійно змінювався. Багатьом іноземцям здавалося дивним, як швидко все іноді змінюється без жодної дисципліни та поваги до верховенства права. Треба визнати, що більшості українців потрібна відповідна політична освіта, щоб обрати правильного лідера. Такі молоді політики, як Юлія Марушевська, чітко показують, що нам потрібен новий спосіб мислення в нашій старій політичній системі, і він крок за кроком починає працювати.

Ведучі:
27.10.2023 03:08:00 International Dialogue

This edition of International Dialogue is about the changes that young Ukrainian public figures want to implement in Ukraine now in times of war. Some people now are saying that it is not correct to talk about politics. And they are quite right because we have a war which is going on in our country. At the same time, we need to realize that exactly the politics brought us to the tragic conflict we have. So, it is necessary to talk about the political environment now in Ukraine to avoid future mistakes and to rethink the past. Yulia Marushevska shot to fame as the star of a viral video during Ukraine's Euromaidan Revolution. She has since risen to national prominence as a key member of Mikheil Saakashvili's reformist team in the Odesa.  It all happened like in the past life when we had frozen conflict but not a full-scale war. Now, she is the leader of an advisory board that should become a platform for transformations in the Ministry of Defense. And, in general, she is a public figure who creates a good image of Ukraine inside and outside the country. Today, I will talk with Yulia about the changes she and her team want to implement in Ukraine now in times of war. You will hear the first part of our conversation.

Цей випуск програми про зміни, які молоді українські громадські діячі хочуть запровадити в Україні зараз, у час війни. Дехто зараз каже, що про політику говорити некоректно. І вони цілком праві, тому що у нас в країні йде війна. Водночас треба усвідомлювати, що саме політика привела нас до трагічного конфлікту, який ми маємо. Отже, потрібно говорити про політичне середовище зараз в Україні, щоб уникнути майбутніх помилок і переосмислити минуле. Юлія Марушевська стала відомою як зірка популярного відео під час Революції Гідності в Україні. Відтоді вона здобула загальнонаціональну популярність, як ключовий член реформаторської команди Михайла Саакашвілі в Одесі. Все це відбулося як у минулому житті, коли у нас був заморожений конфлікт, а не повномасштабна війна. Зараз вона очолює консультативну раду, яка має стати платформою для перетворень у Міноборони. І, взагалі, Юлія є публічною особою, яка створює гарний імідж України, як всередині держави, так і за її межами. Сьогодні ми поговоримо з Юлею про те, які зміни вона та її команда хочуть запровадити в Україні зараз, у час війни. Ви, почуєте першу частину програми.

Ведучі:
20.10.2023 03:07:47 International Dialogue

Clearly the world is changing, and that change has been affecting Eastern Europe for several years now, which means that Central and Eastern Europe geopolitical realities are being transformed also. The region will surely not serve as a bridge between Europe and Russia in the near future, as Russia has decided to burn all such bridges down. Most likely it will act as a fortress, and hopefully not as the battlefield that Kissinger’s submission would suggest. I continue to talk with Jozef Hrabina, a geopolitical advisor and the company's founder -GeopoLytics.  We discussed new realities for Eastern Europe and how Ukraine can improve our diplomatic relations with Eastern European countries.

Очевидно, що світ змінюється, і ця зміна вже кілька років впливає на Східну Європу, а це означає, що геополітичні реалії Центральної та Східної Європи також трансформуються. Регіон точно не буде служити мостом між Європою та Росією найближчим часом, оскільки Росія вирішила спалити всі такі мости. Швидше за все, він буде діяти як фортеця, і, ми сподіваємося, не як поле бою, як припускав містер Кіссінджер. Я продовжую спілкуватися з Джозефом Грабіною, радником з геополітичних питань та засновником компанії GeopoLytics. Ми обговорили нові реалії для Східної Європи та те, як Україна може покращити наші дипломатичні відносини з країнами Східної Європи.

Ведучі:
13.10.2023 03:08:24 International Dialogue

According to international expert Jozef Hrabina, in his book Diplomacy, Henry Kissinger regards Central Europe as an epicentre of major wars on the continent. With Russia’s war in Ukraine and the push for rearmament in the region, Kissinger’s words are becoming a warning for leaders that decades of peace do not make Central Europe a war-free utopia. So, today I will talk with Jozef Hrabina, a former chief analyst at the Council of Slovak Exporters about the role of the Eastern Europe on the international arena. We also discussed the recent political turmoil in the American Congress and how it can influence the military supply to Ukraine. You will hear the first part of our conversation.

За словами експерта-міжнародника Джозефа Грабіни, у своїй книзі «Дипломатія» Генрі Кіссінджер розглядає Центральну Європу як епіцентр великих війн на континенті. З війною Росії в Україні та поштовхом до переозброєння в регіоні слова Кіссінджера стають попередженням для лідерів, що десятиліття миру не перетворюють Центральну Європу на утопію без війни. Отже, сьогодні, я поговорю з Джозефом Грабіною, колишнім головним аналітиком Ради словацьких експортерів, про роль Східної Європи на міжнародній арені. Ми також обговорили останній політичний хаос в американському Конгресі та як це може вплинути на військове постачання зброї до України. Ви почуєте першу частину нашої розмови.

Ведучі:
06.10.2023 03:06:29 International Dialogue

This edition of International Dialogue is about English language media in Ukraine and how they can continue to inform people, keeping the balance of different opinions.  Mu guest was Brian Bonner, the former chief-editor of the Kyiv Post and a legend in English-language journalism in Ukraine. We discussed different media trends in Ukrainian journalism including partisan press and how we as journalists can avoid the pressure from the owner of media. You will hear the second part of our conversation. The war made its corrections in the media sphere in Ukraine. First, the propaganda Russian media lost their influence in Ukraine. Second, the world paid much more attention to our country because of the war horrors they witnessed. So, the necessity of creating qualitative English-language media content in Ukraine is extremely important now. It would be good if the government organizations realized this necessity and gave more financing to this aspect. However, as media workers, we must stay open to discussing the creation process of English-language content in Ukraine.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» про англомовні ЗМІ в Україні та про те, як вони можуть продовжувати інформувати людей, зберігаючи баланс між різними думками. Моїм гостем був Браян Боннер, колишній головний-редактор Kyiv Post і легенда англомовної журналістики в Україні. Ми обговорили різні медіа-тенденції в українській журналістиці, в тому числі партійну пресу, і те, як нам як журналістам уникнути тиску з боку власника ЗМІ. Ви почуєте другу частину нашої розмови. Війна внесла свої корективи в медіасферу України. По-перше, пропагандистські російські ЗМІ втратили вплив в Україні. По-друге, світ звернув на нашу країну набагато більше уваги через ті воєнні жахіття, які ми пережили. Отже, необхідність створення якісного англомовного медіаконтенту в Україні зараз є надзвичайно актуальною. Було б добре, якби державні організації усвідомили цю необхідність і більше фінансували цей аспект. Проте, як працівники ЗМІ, ми маємо залишатися відкритими для обговорення процесу створення англомовного контенту в Україні.

Ведучі: