Міжнародний діалог
Міжнародний діалог

Проєкт журналістки Вікторії Крюкової, у якому вона разом з гостем обговорює нагальні питання міжнародної політики, що безпосередньо стосуються України. Ведуча працює з певною темою, чи подією, аналізує її, та за допомогою гостя — спеціаліста у обговорюваному питанні — доносить до слухача її важливість та прояснює роль України у тому, чи іншому міжнародному процесі. Мета проєкту — довести закордонному слухачеві, що Україна — не об'єкт, а повноцінний гравець, який здатен відстоювати свої інтереси та стверджуватися на міжнародній арені.

Передачі з архіву Radio Ukraine International

This edition of International Dialogue is about English language media in Ukraine and how they can continue to inform people, keeping the balance of different opinions.  In 2018, I wrote a diploma work about English-language media in Ukraine. Mostly, it was connected to KyivPost, the English version of the Day newspaper, and the Ukrainian Week. It was considered an example of the qualitative press in Ukraine, which tells the truth about what is happening in our country. Almost all of them were united in describing Ukraine as a potentially successful country with many political turmoil’s and the biggest problem -corruption. For a deeper understanding, I will specify that the edition split into Kyiv Independent and Kyiv Post two years ago. Today, I will talk with the so-called former chief editor of the Kyiv Post- Brian Bonner, who remains a legend in English-language journalism in Ukraine. You will hear the first part of our conversation.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» про англомовні ЗМІ в Україні та про те, як вони можуть продовжувати інформувати людей, зберігаючи баланс між різними думками. У 2018 році я написала дипломну роботу про англомовні ЗМІ в Україні. Здебільшого це було пов’язано з KyivPost, англомовною версією газети «День» та «Українським тижнем». Ці видання вважали прикладом якісної преси в Україні, яка розповідає правду про те, що відбувається в нашій країні. Майже всі вони були єдині в описі України як потенційно успішної країни з багатьма політичними переворотами та найбільшою проблемою – корупцією. Для глибшого розуміння зазначу, що два роки тому видання KyivPost розділилося на Kyiv Independent і Kyiv Post. Сьогодні, я поговорю з колишнім головним редактором Kyiv Post Браяном Боннером, який залишається легендою англомовної журналістики в Україні. Ви почуєте першу частину нашої розмови.

You will hear the second part of our conversation with Sviatoslav Yurash, a young Ukrainian politician. We also discussed the question of religion in Ukraine, how we can take lessons from history, and the necessity of the world to realize that the war continues in Ukraine. So, in the long run, the Ukrainian political society started to change, which is a sign that society has changed too. We all want the change, and it will come. Maybe even sooner than we think because it is possible to reform the country even in times of war.

Ви почуєте другу частину нашої розмови з молодим українським політиком Святославом Юрашем. Ми також обговорювали питання релігії в Україні, як ми можемо брати уроки з історії та необхідність усвідомлення світом того, що в Україні триває війна. Отже, в довгостроковій перспективі українське політичне суспільство почало змінюватися, що є ознакою того, що суспільство теж змінилося. Ми всі хочемо змін, і вони прийдуть. Можливо, навіть швидше, ніж ми думаємо, тому що реформувати країну можна навіть під час війни.

This edition of International Dialogue is about the modern political trends in Ukraine and how did it change recently. In 2019, new parties came to Verkhovna Rada, and new young leaders appeared there. It is very interesting to watch how the leading party, the Servant of the People party, invited a lot of new faces to them. Some of them had no political background, like M. Tyshenko. Still, the President said he believes them and wants to give a chance to people. A new generation of media managers and professionals in different spheres came to power. Sviatoslav Yurash became the youngest MP in Ukraine. He co-founded the cross- party conservative grouping Values. Dignity. Family in the Ukrainian parliament. He also voted against ratification of the Istanbul Convention in Ukraine. Today, we will talk with Sviatoslav about creating a new political culture in Ukraine, war realities, and how we can develop more our international connections with world partners. You will hear the first part of our conversation.

Цей випуск Міжнародного діалогу про сучасні політичні тренди в Україні та про те, як вони змінилися останнім часом. У 2019 році до Верховної Ради прийшли нові партії, з’явилися нові молоді лідери. Дуже цікаво спостерігати за тим, як лідируюча партія «Слуга народу», запросила до себе багато нових обличь. Деякі з них не мали політичного досвіду взагалі, як М. Тищенко. Проте Президент сказав, що вірить їм і хоче дати шанс людям. До влади прийшло нове покоління медіаменеджерів і професіоналів у різних сферах. Святослав Юраш став наймолодшим народним депутатом України. Він став співзасновником міжпартійного консервативного блоку «Цінності. Гідність. Сім'я» в українському парламенті. Він також голосував проти ратифікації Україною Стамбульської конвенції. Сьогодні, ми поговоримо зі Святославом про створення нової політичної культури в Україні, реалії війни та про те, як ми можемо розвивати міжнародні зв’язки зі світовими партнерами. Ви почуєте першу частину нашої розмови.

This edition of International Dialogue is about the USA's future presidential elections, the election campaign's start, and how it can influence Ukraine. We talked with Artur Koldomasov, an International Information Analyst at Detector Media. This edition we crossed the line a bit and talked also about the importance of political psychological analyzes of the world leaders. Anyway, for Ukraine, getting financial and military help from the USA is extremely important. It is still hard to say who will win the elections for now. We know that with the help of President's Biden Administration, we got a huge support for our soldiers. There is no guarantee that Mr. Trump (given he wins the election once more) will continue this line. Anyway, any American leader who understands the necessity of countering Russia should consider this element in the promotion of his election campaign.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» — про майбутні президентські вибори в США, початок виборчої кампанії та те, як це може вплинути на Україну. Артур Колдомасов, міжнародний інформаційний аналітиком «Детектор Медіа» розповів деталі. У цьому випуску ми трохи переступили межу і поговорили також про важливість політично- психологічного аналізу світових лідерів. У будь-якому разі для України отримання фінансової та військової допомоги від США є надзвичайно важливим. Поки що важко сказати, хто переможе на виборах. Ми знаємо, що за допомогою адміністрації президента Байдена ми отримали величезну підтримку для наших солдатів. Немає жодних гарантій, що пан Трамп (якщо він знову виграє вибори) продовжить цю лінію. У всякому разі, будь-який американський лідер, який розуміє необхідність протидії Росії, повинен враховувати цей елемент у просуванні своєї передвиборчої кампанії.

This edition of International Dialogue is about the USA's future presidential elections, the election campaign's start, and how it can influence Ukraine. The United States is the undisputed leader in providing aid to Ukraine and mobilizing world support for our country: defense, financial, political, and humanitarian, as well as in ensuring sanctions pressure on the aggressor country. After February 24, 2022, the US Congress allocated $66 billion for Ukraine and other countries for Ukraine-related needs. Of this, $13 billion is direct budget support for Ukraine through non-refundable grants and over $1.9 billion in humanitarian aid. The American presidential campaign has been officially opened. What should one expect from the Candidates and how it can influence Ukraine? We will talk with Artur Koldomasov, an International Information Analyst at Detector Media. You will hear the first part of our conversation.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» — про майбутні президентські вибори в США, початок виборчої кампанії та те, як це може вплинути на Україну. Сполучені Штати є беззаперечним лідером у наданні допомоги Україні та мобілізації світової підтримки нашої країни: оборонної, фінансової, політичної та гуманітарної, а також у забезпеченні санкційного тиску на країну-агресора. Після 24 лютого 2022 року Конгрес США виділив Україні та іншим країнам 66 мільярдів доларів на потреби, пов’язані з Україною. З них $13 млрд – це пряма бюджетна підтримка України через безповоротні гранти та понад $1,9 млрд гуманітарної допомоги. Президентська кампанія США офіційно відкрита. Чого очікувати від кандидатів і як це може вплинути на Україну? Поговоримо з міжнародним інформаційним аналітиком «Детектор Медіа» Артуром Колдомасовим. Ви почуєте першу частину нашої розмови.

This edition of International Dialogue is about the role of the cinema in times of war and how movies show the truth behind the frontline, as well as emotions in the hearts and minds of soldiers. The army is not for the weak people. People who serve need to have strong discipline and will. We know that the army plays a crucial role in Ukraine now. At the same time, culture and specifically movies, can reveal the truth through fiction, especially depicting situation behind the frontline. Maksym Nakonechnyi, a young Ukrainian director, has made a movie called «A Vision of Butterfly». So, the topic of Ukrainian soldiers, men or women, coming back from the front just started to arise. Creating a rehabilitation program for them is extremely important so they can find their place in society. Such movies as «A Vision of a Butterfly» clearly show that something needs to be done to help them. They need it. In terms of art – the movie is very well made as a fictional story of one girl who represents hundreds of thousands women like her, and the main actress did everything she could together with a director to make it believable. You will hear the second part of the conversation.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» — про роль кіно під час війни та про те, як кіно показує правду поза фронтом, а також емоції в серцях і розумі солдатів. Армія не для слабких. Люди, які служать, повинні мати сильну дисципліну і волю. Ми знаємо, що армія зараз відіграє вирішальну роль в Україні. Водночас культура, а саме кіно, здатні розкривати правду через художнє бачення, особливо змальовуючи ситуацію за лінією фронту. Молодий український режисер Максим Наконечний зняв фільм «Бачення метелика». Тож тема повернення з фронту українських солдат, чоловіків чи жінок, тільки почала виникати. Створення програми реабілітації для них надзвичайно важливо, щоб вони могли знайти своє місце в суспільстві. Такі фільми, як «Бачення метелика», яскраво показують, що їм потрібно щось робити. Вони потребують цього. З точки зору мистецтва – фільм дуже добре зроблений як вигадана історія однієї дівчини, яка уособлює сотні тисяч таких же жінок, і виконавиця головної ролі разом з режисером зробила все можливе, щоб це було правдоподібно. Ви почуєте другу частину розмови.

This edition of International Dialogue is about the role of the cinema in times of war and how movies show the truth behind the frontline, as well as emotions in the hearts and minds of soldiers. The army is not for the weak people. People who serve need to have strong discipline and will. We know that the army plays a crucial role in Ukraine now. At the same time, culture and specifically movies, can reveal the truth through fiction, especially depicting situation behind the frontline. Maksym Nakonechnyi, a young Ukrainian director, has made a movie called «A Vision of Butterfly». The main events occurred even before the full-scale invasion of Russian in Ukraine and focused on the air reconnaissance soldier Lilya. She returns from captivity and realizes that she is pregnant by the warden of the torture chamber, who raped her. But Lilya will not be a victim and has her own view on her fate. This movie caused different reactions. Some people expressed the opinion that it is too harmful to the current fragile psychology of Ukrainians. Some said it is totally up to the person to perceive this information. Maksym also triggered another interesting topic – the role of women in the Armed Forces. You will hear the first part of the conversation.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» — про роль кіно під час війни та про те, як кіно показує правду поза фронтом, а також емоції в серцях і розумі солдатів. Армія не для слабких. Люди, які служать, повинні мати сильну дисципліну і волю. Ми знаємо, що армія зараз відіграє вирішальну роль в Україні. Водночас культура, а саме кіно, здатні розкривати правду через художнє бачення, особливо змальовуючи ситуацію за лінією фронту. Молодий український режисер Максим Наконечний зняв фільм «Бачення метелика». Основні події відбувалися ще до повномасштабного вторгнення росіян в Україну і були зосереджені на аеророзвідниці Лілії. Вона повертається з полону і розуміє, що вагітна від наглядача катівні, який її зґвалтував. Але Ліля не стане жертвою і має свій погляд на свою долю. Цей фільм викликав різну реакцію. Деякі висловлювали думку, що це шкодить нинішній крихкій психіці українців. Дехто сказав, що сприйняття цієї інформації залежить від людини. Також Максим підняв ще одну цікаву тему – роль жінки в Збройних Силах України. Ви почуєте першу частину розмови.

This edition of International Dialogue is about different PSYOP and people Russia uses abroad to discredit Ukraine and how we can counter them. The guest in the studio was Dmytro Zolotukhin, an information security expert with over 15 years of experience and ex- deputy Minister of Information Policy. Such experts as Dmytro Zolotukhin clearly say that we need to have a strategy to counter Russia abroad and inside because inside conflicts of the country are not helping to win the war. Psychological warfare is a new tool of modern times. It becomes clear that those who control the media control people's minds. You will hear the second part of our conversation where we also talked about the importance of psychological health in Ukraine and dismissed public figures in Ukrainian government circle who created a danger for the general state image.

У цьому випуску «Міжнародного діалогу» йдеться про різні PSYOP та людей, яких Росія використовує за кордоном для дискредитації України, і про те, як ми можемо їм протистояти. Гостем у студії був Дмитро Золотухін, експерт із інформаційної безпеки з понад 15-річним стажем, та екс-заступник Міністра інформаційної політики. Такі експерти, як Дмитро Золотухін, чітко кажуть, що нам потрібна стратегія протидії Росії за кордоном і всередині, тому що внутрішні конфлікти країни не допомагають виграти війну. Психологічна війна – новий інструмент сучасності. Стає зрозуміло, що ті, хто контролює ЗМІ, контролюють свідомість людей. Ви почуєте другу частину нашої розмови, де ми також говорили про важливість психологічного здоров’я в Україні та про звільнення з посад публічних діячів в українському урядовому середовищі, які створили негативний вплив для загального іміджу держави.

This edition of International Dialogue is about different PSYOP and people Russia uses abroad to discredit Ukraine and how we can counter them. It is no news that the Russian propaganda machine is powerful abroad. The whole world is helping Ukraine in our hard times. At the same time, it is necessary to understand how to counter the Russian propaganda machine. For this, we need to figure out what PSYOP Russia is mainly using. This psychological weapon became the most powerful tool in the 21st century. People see news on the screen – then if they get caught in high emotion, usually hate or anger (if we are talking about Russians) – they immediately want to react, to express their feeling. There is also a lot of internet conflicts among Ukrainians in the media and abroad. People are fighting because of their different opinions. The right thing to do is to stay objective and give some time to yourself. Do not go immediately take a weapon in your hands and kill everyone. The guest in the studio was Dmytro Zolotukhin, an information security expert with over 15 years of experience and  ex-deputy minister of information policy of Ukraine. It is the first part of our conversation.

У цьому випуску «Міжнародного діалогу» йдеться про різні PSYOP та людей, яких Росія використовує за кордоном для дискредитації України, і про те, як ми можемо їм протистояти. Не новина, що російська пропагандистська машина є потужною за кордоном. Весь світ допомагає Україні в наш важкий час. Водночас необхідно розуміти, як протидіяти російській пропагандистській машині. Для цього нам потрібно з’ясувати, яку психологічну зброю в основному використовує РФ. Ця психологічна зброя стала найпотужнішим інструментом у 21 столітті. Люди бачать новини на екрані – тоді, якщо їх охоплюють сильні емоції, як правило, ненависть чи гнів (якщо ми говоримо про росіян) – вони одразу хочуть відреагувати, висловити свої почуття. Також існує багато інтернет-конфліктів між українцями в ЗМІ та за кордоном. Люди сваряться через різні думки. Правильно залишитися об’єктивним і приділити трохи часу собі. Не йдіть відразу брати зброю в руки і вбивати всіх. Гостем у студії був Дмитро Золотухін, експерт із інформаційної безпеки з понад 15-річним стажем та колишній-заступник міністра інформаційної політики України. Це перша частина нашої розмови.

This edition of International Dialogue is about the latest military support to Ukraine from Britain and the level the relations between our country and the United Kingdom. The UK has begun supplying Ukraine with long-range missiles, officials in London confirmed on May 11. The news represents a major milestone in international efforts to support the Ukrainian fightback against Russia’s ongoing invasion. Ukrainian leaders have been calling on international partners to provide long-range missiles for some time, arguing that such weapons are needed in order to complete the liberation of the country from Russian occupation. That goal now appears to be one step closer. The guest at the studio was Peter Dickinson, Publisher of Business Ukraine magazine. We will discuss the latest political developments in the United Kingdom and its military assistance to Ukraine. You will hear the first part of the conversation.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» — про останню військову підтримку України з боку Британії та рівень відносин між нашою державою та Сполученим Королівством. 11 травня офіційні особи в Лондоні підтвердили, що Велика Британія почала постачати в Україну ракети великої дальності. Ця новина є важливою віхою в міжнародних зусиллях, спрямованих на підтримку боротьби України з російським вторгненням, яке триває. Українські лідери вже деякий час закликають міжнародних партнерів надати ракети великої дальності, стверджуючи, що така зброя потрібна для завершення звільнення країни від російської окупації. Здається, тепер ця мета стала ближчою. Гість студії– Пітер Дікінсон, видавець журналу Business Ukraine. Ми обговоримо останні політичні події у Великій Британії та її військову допомогу Україні. Ви почуєте першу частину розмови.