Україна: глобальний контекст
Україна: глобальний контекст

Україна в світовому контексті - суспільно-політична радіопрограма, орієнтована на іноземну англомовну аудиторію. Програма має на меті показати Україну в світовому контексті, розповісти про воєнно-політичні реалії, виклики та проблеми, які війна створила для українців і громадян інших країн, аналіз подій і проблем у глобальному контексті. Програма подає підтверджену інформацію та різні точки зору через коментарі та дискусії з експертами, політичними фігурами, громадськими діячами, іноземцями, що перебувають в Україні, а також військовими ЗСУ, волонтерами і представниками різних професій.

Передачі з архіву Radio Ukraine International

Україна в світовому контексті - суспільно-політична радіопрограма, орієнтована на іноземну англомовну аудиторію. Програма має на меті показати Україну в світовому контексті, розповісти про воєнно-політичні реалії, виклики та проблеми, які війна створила для українців і громадян інших країн, аналіз подій і проблем у глобальному контексті. Програма подає підтверджену інформацію та різні точки зору через коментарі та дискусії з експертами, політичними фігурами, громадськими діячами, іноземцями, що перебувають в Україні, а також військовими ЗСУ, волонтерами і представниками різних професій.

This edition is about the concept of Intermarium geopolitical project and why it is beneficial for Ukraine to be a part of it. According to Hannes Nagel, head of the Center for Crisis Studies in Estonia, the consequences of the most recent wave of Russian aggression in Ukraine in 2022 will change the world in many aspects - from international law to nuclear security and locally from regional cooperation to integration. Jacek Bartosiak, a Polish lawyer and geopolitical expert commented on Intermarium and the future of Central and Eastern Europe in the context of the war in Ukraine. He also pointed out that Russia is trying to divide the countries of Intermarium alliance through diplomatic games and stressed that in case if Ukraine fails- they will be the next target. Ukraine's desire and request to be accepted and become part of a larger and real European security system (NATO) and economy (EU) identical to Estonia is still in the interests of all the parties mentioned above. Without achieving these strategic goals, we would remain an eternal periphery of Europe with associated threats and limitations. On a European scale, it would be a real geopolitical catastrophe of the 21st century – to be so close and simultaneously so far in the corner of the European waiting room.

Цей випуск програми про концепцію геополітичного проекту Intermarium і про те, чому Україні вигідно бути його частиною. За словами Ханнеса Нагеля, керівника Центру кризових досліджень в Естонії, наслідки останньої хвилі російської агресії в Україні у 2022 році змінять світ у багатьох аспектах – від міжнародного права до ядерної безпеки та локально від регіональної співпраці до інтеграції. Яцек Бартосяк, польський юрист і геополітолог, прокоментував ініціативу Міжмор’я та майбутнє Центрально-Східної Європи в контексті війни в Україні. Він також зазначив, що Росія шляхом дипломатичних ігор намагається роз’єднати країни Міжмор’я, і наголосив, що в разі невдачі Україні вони будуть наступною мішенню. Бажання та прохання України бути прийнятою та стати частиною більшої та реальної європейської системи безпеки (НАТО) та економіки (ЄС), ідентична до Естонії, і все ще відповідає інтересам усіх згаданих вище сторін. Без досягнення цих стратегічних цілей ми залишалися б вічною периферією Європи з відповідними загрозами та обмеженнями. У європейському масштабі це було б справжньою геополітичною катастрофою ХХІ століття – бути так близько і водночас так далеко в кутку європейської приймальні.

This edition of Ukraine Global is about the total amount of military and financial help to Ukraine from the USA and how it can change after political instability in America. So, the total American military aid to our country is equal to $46.6 billion. US president Joe Biden admitted Wednesday he was worried that political turmoil in Washington could threaten US aid to Ukraine, urging Republicans to stop their infighting and back “critically important” assistance for Kyiv. Biden said that he would soon be giving a major speech on the need to support Ukraine’s fight against the Russian invasion after the chaos in Washington alarmed US allies. However, the magnitude of U.S. aid to Ukraine might seem less remarkable in comparison to what the Pentagon is budgeted each year, or what the Treasury was authorized (via the Troubled Asset Relief Fund) to bail out Wall Street banks, auto companies, and other sectors of the economy during the U.S. financial crisis. When compared with the critical support to Ukraine from other countries, the size of U.S. aid stands out. At the same time, some European governments, such as Norway, Latvia, and Estonia, are making far larger financial contributions to Ukraine relative to the size of their own economies. We hope that political turmoil’s will not stop the USA from helping democracy to win in Ukraine.

У цьому випуску програми йдеться про загальний обсяг військової та фінансової допомоги Україні з боку США та про те, як він може змінитися після політичної нестабільності в Америці. Отже, загальна американська військова допомога нашій країні дорівнює 46,6 млрд доларів. Президент США Джо Байден визнав у середу, що він стурбований тим, що політичні потрясіння у Вашингтоні можуть загрожувати допомозі США Україні, закликаючи республіканців припинити внутрішню боротьбу та підтримати «критично важливу» допомогу для Києва. Байден заявив, що незабаром виступить з великою промовою про необхідність підтримки боротьби України з російським вторгненням після того, як хаос у Вашингтоні стурбував союзників США. Однак масштаб допомоги США Україні може здатися менш помітним у порівнянні з тим, що Пентагон закладає в бюджет щороку, або тим, що Казначейство уповноважено (через Фонд допомоги проблемним активам) підтримувати банки Волл-стріт, автомобільні компанії та інші секторах економіки під час фінансової кризи США. У порівнянні з критично важливою підтримкою України з боку інших країн, розмір допомоги США виділяється. У той же час деякі європейські уряди, такі як Норвегія, Латвія та Естонія, роблять набагато більші фінансові внески в Україну порівняно з розміром власної економіки. Ми сподіваємося, що політичні потрясіння не завадять США допомогти демократії в Україні.

This edition of Ukraine Global is about the young world and Ukrainian politicians who proved that sometimes it is not really necessary to have huge political experience behind your shoulders to become a country’s leader. Volodymyr Zelenskiy, Justin Trudeau are just the most vivid examples of such leaders. The question is should people and companies give the chance those who don’t have any experience but have a strong desire and fire to work in their eyes. The answer is – yes and no. No, because those people are also more likely to crash and burn. Though the best leaders—Steve Jobs, Abraham Lincoln—were unfiltered, the things that made them so effective, such as their ability to think differently and not feel beholden to a certain way of doing things, often lead to terrible results. Unfiltered leaders are high risk, high reward. Filtered leaders—like Tim Cook and Neville Chamberlain—have deep knowledge and can be very effective in a stable situation. But they often can’t adapt to extreme, sudden change or are unable to disrupt the status quo, which an outsider feels freer to do. In Ukraine the situation is almost the same as in the whole world. People want new faces, smart, ambitious people who were not a part of an old political system. At the same time, creating contradiction because such people don’t understand how the system works inside. So, the possible variant is to be in the system, study it from aside and then create your own strategy of political growth.

Цей випуск програми про молодих світових та українських політиків, які довели, що інколи зовсім не обов’язково мати за плечима величезний політичний досвід, щоб стати лідером країни. Володимир Зеленський, Джастін Трюдо – є лише одними з найвідоміших прикладів таких лідерів. Питання в тому, чи повинні люди і компанії давати шанс тим, хто не має досвіду, але має велике бажання і вогонь працювати в очах. Відповідь – і так, і ні. Ні, тому що ці люди також мають більше шансів розбитися та згоріти. Хоча найкращі лідери — Стів Джобс, Авраам Лінкольн — були невідфільтрованими, речі, які зробили їх такими ефективними, як-от здатність мислити по-іншому й не відчувати обов’язку певного способу ведення справ, часто призводять до жахливих результатів. Нефільтровані лідери – це високий ризик, висока винагорода. Відфільтровані лідери, такі як Тім Кук і Невіл Чемберлен, мають глибокі знання та можуть бути дуже ефективними в стабільній ситуації. Але вони часто не можуть пристосуватися до екстремальних, раптових змін або не можуть порушити статус-кво, коли стороння людина відчуває себе більш вільною. В Україні майже така ж ситуація, як і в усьому світі. Люди хочуть нових обличь, розумних, амбітних людей, які не були частиною старої політичної системи. Водночас створюючи протиріччя, тому що такі люди не розуміють, як працює система всередині. Тому можливий варіант – бути в системі, вивчати її збоку, а потім створювати свою стратегію політичного зростання.

This edition of Ukraine Global is about the current state of events in the issue of the grain deal and how it is connected to the recent success of the Ukrainian military in the Black sea. The current situation with the grain deal remains unstable and unsure. Ukraine is interested in exporting its corn and wheat to the countries that need it the most. At the same time, it is really hard to do it during the war and Russian blockade of the Black Sea shipping routes.

So, it is quite obvious that any negotiation process takes time. Although, with a partner like Russia, it is almost impossible to be sure of a positive result. Everything can go wrong. If you do not trust your partner, just don't negotiate with him, especially if he is a terrorist. Or make your conditions very obvious to him. The future will show the result of the grain deal. For now it looks like it is impossible to guarantee the safety of ships.

У цьому випуску Ukraine Global – про поточний стан подій у питанні зернової угоди та про те, як це пов’язано з нещодавнім успіхом українських військових у Чорному морі. Поточна ситуація із зерновою угодою залишається нестабільною та невизначеною. Україна зацікавлена в експорті кукурудзи та пшениці до країн, які цього найбільше потребують. Водночас, в умовах війни та російської блокади чорноморських судноплавних шляхів це зробити дуже важко.

Отже, цілком очевидно, що будь-який переговорний процес потребує часу. Хоча з таким партнером, як Росія, майже неможливо бути впевненим у позитивному результаті. Все може піти не так. Якщо ви не довіряєте своєму партнеру, просто не ведіть з ним переговори, особливо якщо він терорист. Або зробіть йому свої умови дуже очевидними. Результат зернової угоди покаже майбутнє. Поки схоже, що гарантувати безпеку кораблів неможливо.

An international Tribunal for all those responsible for war crimes against Ukraine.

This edition of Ukraine Global is about the possibility of creating an international Tribunal for all those responsible for war crimes against Ukraine, especially Russian political leadership. What are the chances of its creation, and how must we avoid repeating historical mistakes? Ilya Kusa, an expert at the Ukrainian Institute for the future, believes that the creation of a special Tribunal for investigating Russian war crimes theoretically is possible. Still, for now, it is impossible to create it under the jurisdiction of the UN. The most important for Ukraine now is to ratify the Rome charter. Arie Mora from the Ukrainian Legal Advisory Group says that creating a special international Tribunal for Russian war crimes depends on a necessary base of authority and legitimacy. The only possible way to create this court is through a United Nations majority, which is unlikely. International Tribunal, which will bring Justice to all the political leaders of the Russian war against Ukraine, is a special dream of every Ukrainian. Everything depends on how the structure of the court would look like, what the proposal would be and how many countries will support it. Then such Tribunal can be created. For now, Ukraine can collect the proof of Russian war crimes, ratify the Rome statute and work with international partners to create a coalition for such a Tribunal. Ukrainians believe that Justice will happen one day.

 Міжнародний трибунал для всіх винних у військових злочинах проти України.

У цьому випуску програми йдеться про можливість створення міжнародного трибуналу для всіх відповідальних за військові злочини проти України, особливо для російського політичного керівництва. Які шанси на його створення і як уникнути повторення історичних помилок? Експерт Українського інституту майбутнього Ілля Куса вважає теоретично можливим створення спеціального Трибуналу для розслідування російських військових злочинів. Проте поки створити його під юрисдикцією ООН неможливо. Для України зараз найважливіше ратифікувати Римський статут. Аріє Мора з Ukrainian Legal Advisory Group каже, що створення спеціального міжнародного трибуналу для російських військових злочинів залежить від необхідної бази зібраних матеріалів та дотримання законодавчих норм при його створенні. Єдиний можливий спосіб створити цей суд – більшість в ООН, що малоймовірно. Особливою мрією кожного українця є Міжнародний трибунал, який по- справедливості на законному рівні покарає усіх політичних лідерів російської війни проти України. Все залежить від того, як виглядатиме структура суду, якою буде пропозиція і скільки країн її підтримають. Тоді такий трибунал може бути створений. Наразі Україна може зібрати докази російських військових злочинів, ратифікувати Римський статут і співпрацювати з міжнародними партнерами для створення коаліції для такого Трибуналу. Українці вірять, що справедливість колись наздожене злочинців.

This edition of Ukraine: Global is about education in Ukraine in wartime and how students and teachers adapt to the new conditions in which they have to study. The entire system of education in Ukraine changed after Russia unleashed the full- scale war on February 24. Seriously affected by the COVID-19 pandemic with all the restrictions it caused, Ukrainian schools, colleges and universities were hit by the devastating blow of the Russian invasion. Students and teachers alike, both those who stayed in the country and those who fled abroad, had to somehow adapt to the new conditions. Polina, Kira, Kristina, Misha, and Demyan have different stories, but they all have one desire – to live in a peaceful country. It's really hard to live, let alone study, in the conditions of war. Still, Ukrainian schools and universities have found ways to continue education. Of course, not without problems, but they still do it. For students, it's hard, first of all, psychologically, to study when the air raid alert sounds. They realize they are in danger. It’s hard for teachers to give online lessons when power supply and internet access are unstable and even unpredictable. And it’s difficult for principals to find the right way to balance online and offline education. Ukrainian students and teachers don't know how much longer this war will last, but they know that life will go on and that they must carry on.

Цей випуск програми про освіту в Україні під час війни та про те, як студенти та викладачі адаптуються до нових умов, у яких їм доводиться навчатися. Вся система освіти в Україні змінилася після того, як 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну. Серйозно постраждалі від пандемії COVID-19 з усіма обмеженнями, які вона спричинила, українські школи, коледжі та університети зазнали нищівного удару після російського вторгнення. Студентам і викладачам, як тим, хто залишився в країні, так і тим, хто поїхав за кордон, довелося адаптуватися до нових умов. У Поліни, Кіри, Христини, Міші та Дем’яна різні історії, але бажання у всіх одне – жити в мирній країні. В умовах війни справді важко жити, не кажучи вже про навчання. І все ж українські школи та університети знайшли шляхи для продовження навчання. Звичайно, не без проблем, але вони все одно це роблять. Студентам важко, перш за все, психологічно вчитися, коли лунає сигнал тривоги. Вони усвідомлюють, що їм загрожує небезпека. Вчителям важко проводити онлайн-уроки, коли електропостачання та доступ до Інтернету нестабільні та навіть непередбачувані. І директорам шкіл важко знайти правильний спосіб збалансувати онлайн-і офлайн-навчання. Українські студенти та вчителі не знають, скільки ще триватиме ця війна, але вони знають, що життя триватиме і що треба продовжувати.

This edition of Ukraine: Global is about the situation regarding electricity outages in numerous Ukrainian cities due to the latest Russian missile attacks. How do Ukrainians deal with the hardships of electricity shortages, and what are the possible solutions to help resolve the situation? On Oct. 31, Russia launched a massive attack on Ukraine's energy system during Monday rush hour for the third time in the past month. Russia's aim – which its leadership publicly admits – is to hinder civilians' access to electricity and heat, potentially inflicting a humanitarian catastrophe in Ukraine. Iryna, Olga and Hanna shared their stories with RUI. Hennadiy Ryabtsev, a member of the Expert Council at the State Energy Efficiency Agency is sure that it's easy for Ukrainians to help energy workers - you must listen to their advice. It means the rational use of electrical appliances. Especially in the morning and evening, during the peak hours of consumption.

Цей випуск програми про ситуацію з відключенням електроенергії в багатьох містах України через останні ракетні обстріли Росії. Як українці справляються з негараздами нестачі електроенергії та якими є шляхи вирішення ситуації? 31 жовтня Росія втретє за останній місяць здійснила масовану атаку на енергосистему України в годину пік понеділка. Метою Росії, яку публічно визнає її керівництво, є перешкоджати доступу мирного населення до електроенергії та тепла, що потенційно може спричинити гуманітарну катастрофу в Україні. Своїми історіями з RUI поділилися Ірина, Ольга та Ганна. Член Експертної ради при Держенергоефективності, Геннадій Рябцев впевнений, що українцям легко допомогти енергетикам – треба прислухатися до їхніх порад. Мається на увазі раціональне використання електроприладів. Особливо вранці та ввечері, в години пік споживання.

This edition of Ukraine: Global is about a new package of financial, military, and diplomatic assistance to Ukraine from its Western partners, the Rammstein-5 meeting, and the latest success of the Ukrainian Armed Forces in the Kharkiv region. Does this success owe to the recent deployment of US weapons to Ukraine? Is diplomacy helping Ukraine to speed up the battlefield success? The post-Cold War world order was totally destroyed by the Russian invasion of Ukraine in February, 2022. Diplomacy has always played a key role in building international relations between countries, but this time, it didn't help to stop the war unleashed by Russia. The previous week was very reach in diplomatic visits to Ukraine, which demonstrated its Western allies’ united desire to help it win the war. The deployment of Western weapons has already switched the balance in Ukraine’s favor. So, what is behind the visits by the Western high-ranking officials to our country? Hennadiy Maksak, the Foreign Policy Council "Ukrainian Prism" Executive Director, explains how the last financial and military package from the US could help to speed up Ukraine's victory?

Шостий випуск програми Україна: Глобальний контекст про новий пакет фінансової, військової та дипломатичної допомоги Україні від західних партнерів, зустріч Rammstein-5 та останні успіхи ЗСУ на Харківщині. Чи відбувся цей прорив на Харківському фронті завдяки постачанню американської зброї до України? Чи допомагає дипломатія пришвидшити успіхи на фронті? Світовий порядок утворений після закінчення холодної війни був повністю зруйнований російським вторгненням в Україну в лютому 2022 року. Дипломатія завжди відігравала ключову роль у розбудові міжнародних відносин між країнами, але цього разу вона не допомогла зупинити війну, розв’язану Росією. Попередній тиждень був дуже насиченим дипломатичними візитами до України, які продемонстрували єдине бажання українських західних союзників допомогти країні виграти війну. Використання західної зброї вже змінило баланс сил на користь України. Отже, що стоїть за візитами західних високопосадовців до нашої країни? Виконавчий директор зовнішньополітичного центру «Українська призма» Геннадій Максак пояснює, як останній фінансово-військовий пакет від США може допомогти прискорити перемогу України?